title-1-21

主席 候漢碩先生 副主席 梁文珊校長
司庫 陳嬌容女士 郭楚英主任
文書 羅東妹女士 余敏誼主任
康樂 葉韻琪女士 林婉雯主任
總務 翁振輝先生 李詠儀老師
執委 李海英女士 廖 泳老師
執委 羅立霞女士 鄺鴻儀老師
增選 李小玲女士 黃文珊老師
增選 陳 敏女士 李敏妍老師